Følg

Capto A/S - Generelle betingelser

PDF udgave af Capto A/S generelle betingelser er vedlagt og kan findes nederst i artiklen.

1. Indledning

1.1

Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter ”Leverandøren”). Såfremt der i forbindelse med et konkret tilbud, salg eller leverance skriftligt er aftalt særlige vilkår og disse særlige vilkår på et eller flere punkter fraviger fra nærværende generelle betingelser, skal de særlige vilkår tillægges forrang.

 

2. Betaling

2.1

Fakturaer forfalder til betaling netto 8 dage fra fakturadato.

2.2

Såfremt ydelser leveres efter medgået tid, opgøres sådan medgået tid per påbegyndt kvarter og afregnes ved konkret opgaves afslutning eller månedsvis bagud.

2.3

Alle omkostninger i forbindelse med leverancen, herunder rejse-, transport- og opholdsomkostninger m.v. viderefaktureres til kunden. Transportomkostninger og –tid i Danmark afregnes dog i henhold til leverandørens til enhver tid gældende takster herfor.

2.4

Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er – med mindre andet specifikt er anført – afgivet uden forbindtlighed.

2.5

Alle priser der angives i forbindelse med tilbud, aftaler og leverancer er eksklusive moms samt andre skatter og afgifter.

2.6

I tilfælde af kundens forsinkede betaling tillægges renter og rykkergebyrer i overensstemmelse med rentelovens regler herom.

 

3. Underleverandører

3.1

Leverandøren er berettiget til, helt eller delvist, at opfylde sine forpligtelser ved hjælp af underleverandører. Leverandøren hæfter, med mindre andet er aftalt, for underleverandørers ydelser på samme måde som for egne. 

 

4. Ejendomsforbehold

4.1

Enhver leverance eller del heraf, herunder hardware, software eller resultater af leverede konsulentydelser er solgt med ejendomsforbehold.

4.2

Ejendomsforbeholdet består indtil kunden har betalt den samlede købesum med tillæg af renter og omkostning samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af Leverandøren på kundens vegne.

4.3

Kunden forpligter sig til ikke uden Leverandørens forudgående skriftlige samtykke, at ændre, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde at disponere over det leverede, indtil ejendomsforbeholdet bortfalder eller ophører.

 

5. Garanti og reklamation

5.1

Ved levering af tredjepartsprodukter, herunder hardware og standard software, finder producentens til enhver gældende garantivilkår, standard leveringsbetingelser, licensvilkår eller lignende betingelser for sådanne produkter anvendelse i aftaleforholdet mellem Kunden og Leverandøren. Leverandøren er således ikke ansvarlig for sådanne tredjepartsprodukter ud over, hvad der gælder i henhold til producentens standardvilkår og Kunden erhverver ej heller bedre ret fra Leverandøren – herunder returret - end hvad der gælder i henhold til producentens standardvilkår.

5.2

Såfremt intet andet er aftalt, yder Leverandøren alene 3 måneders garanti på leverede ydelser. Købelovens regler om reklamationsret er således fraveget.

5.3

Kunden skal ved modtagelse af leverancen undersøge, om leverancen lever op til de aftalte specifikationer, jf. købelovens § 51.

5.4

Såfremt kunden bliver opmærksom på, at det leverede lider af en mangel, skal kunden straks give meddelelse til leverandøren herom, jf. købelovens § 52.

 

6. Fortrolighed

6.1

Parterne og deres medarbejdere er underlagt ubetinget tavshedspligt for så vidt angår enhver viden, oplysning eller dokumentation om den anden parts forhold, planer, produkter, økonomi, kundekreds, etc., som parterne eller dennes medarbejdere måtte komme i besiddelse af i forbindelse med leverancer underlagt nærværende betingelser.

6.2

Fortroligheden gælder dog ikke for information, som er eller bliver offentligt tilgængelige, som allerede er i den modtagende parts besiddelse uden tilsvarende fortrolighedspligt, som selvstændigt er udviklet af den modtagende part uden for leverancens rammer, som retmæssigt er modtaget fra tredjemand eller som vedrører generelle ideer, begreber, knowhow eller teknik angående databehandling. 6.3 Kunden er bekendt med, at Leverandørens medarbejdere fra tid til anden kan være beskæftiget med andre lignende opgaver, og kunden er indforstået hermed.

 

7. Markedsføring

7.1

Leverandøren er med mindre andet er skriftligt aftalt berettiget til at benytte kunden som reference i forbindelse med markedsføring, referencelister, mv.

 

8. Rettigheder

8.1

Leveres standardprogrammel, standard dokumentation eller lignende - herunder også standardprogrammel m.v. udviklet af Leverandøren - finder de til enhver tid gældende licensbetingelser for det pågældende standard programmel m.v. anvendelse.

8.2

Særligt om Microsoft-licenser anføres, at løbende ændringer i licensforholdet (ændringer i antallet af brugere, granuler, etc.) skal meddeles til leverandøren, under hensyntagen til de i Microsofts licensbetingelser angivne vilkår. Opsigelse af Microsoft-licenser skal ske direkte til Microsoft i henhold til de i Microsofts licensbetingelser angivne regler herom, herunder inden for de i sådanne licensbetingelser anførte tidsfrister. Sådan opsigelse er således i det hele leverandøren uvedkommende.

8.3

Kunden tildeles en ikke-eksklusiv, uoverdragelig brugsret til software, dokumentation og/eller løsninger som Leverandøren udvikler særligt til kunden. 8.4 Kunden anerkender, at den knowhow og erfaring, som konsulenten opnår i forbindelse med leverancen, tilfalder Leverandøren.

 

9. Medarbejderklausul

9.1

Kunden anerkender at Leverandørens medarbejdere, er Leverandørens absolut væsentligste aktiv. Kunden forpligter sig derfor til at udvise særlig loyalitet over for Leverandøren, og således i en periode på 12 måneder fra en leverances ophør ikke uden Leverandørens forudgående, skriftlige accept at ansætte eller på lignende måde tilknytte nogen af de af Leverandørens medarbejdere, der har været tilknyttet leverancen dog forudsat, at kunden var - eller burde være - vidende om tilknytningen.

9.2

Parterne er enige om, at det tab Leverandøren lider, hvis kunden overtræder medarbejderklausulen, er vanskeligt præcist at opgøre, blandt andet fordi Leverandørens forretning er baseret på at kunne sælge sine medarbejderes tid. Det aftales derfor, at kunden i tilfælde af, at medarbejderklausulen overtrædes skal betale en i forvejen fastsat kompensation i form af en konventionalbod stor kr. 500.000 til Leverandøren.

9.3

Konventionalboden forfalder på anfordring til umiddelbar betaling.

 

10. Virus, spyware, malware, mv.

10.1

Leverandøren indestår for, at Leverandøren løbende beskytter sit netværk og generelle IT-miljø med opdaterede, markedsledende sikkerheds- og antivirusprogrammer, samt overholder god skik for ITsikkerhed i IT-branchen.

 

11. Misligholdelse

11.1

Hver part kan efter eget valg helt eller delvis ophæve en konkret aftale eller leverance, hvis den anden part gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forpligtelser i relation til hertil. Forud for ophævelse skal den ikke-misligholdende part dog give den misligholdende part et skriftligt varsel på mindst 10 arbejdsdage, hvoraf skal fremgå, at den ikke-misligholdende part agter helt eller delvist at ophæve aftalen eller leverancen, såfremt misligholdelsen ikke er bragt til ophør inden udgangen af førnævnte frist.

11.2

Ved ophævelse opgøres Parternes mellemværende efter dansk rets almindelige regler, herunder med respekt af (i) den aftalte ansvarsbegrænsning, og (ii) den almindelige pligt til tabsbegrænsning.

 

12. Ansvarsbegrænsning

12.1

Hvor intet andet fremgår, er parterne ansvarlige i henhold til dansk rets almindelige regler. Parterne er opmærksomme på, at der specielt - men ikke begrænset hertil - i forhold til punkt 12.2 og 12.3 er sket aftalte ændringer til dette lovgrundlag. Parterne er begge professionelle og har forhandlet og accepteret disse betingelser som et led i deres professionelle virke.

12.2

Leverandørens ansvar er i enhver henseende begrænset til det mindste af følgende beløb: i) Den samlede betaling i henhold til den relevante leverance, eller iii) kr. 250.000,- skriver kroner tohundredehalvtredstusinde 00/100.

12.3

Leverandøren er ikke på nogen måde ansvarlig for driftstab, tidstab, tabt avance, tab af data, eller indirekte tab og følgetab.

12.4

Leverandøren er ansvarlig efter dansk rets præceptive produktansvarsregler dog således, at et eventuelt erstatningsansvar efter disse regler ikke kan overstige 5 millioner danske kroner per skadestilfælde.

 

13. Overdragelse

13.1

Leverandøren er berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand.

 

14. Force Majeure

14.1

Ingen af parterne skal i henhold til disse vilkår være ansvarlig over for den anden part, hvis ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for en parts rimelige kontrol. Begge parter er dog berettiget til at hæve en opgavebestilling om leverance, såfremt leveringen overskrides med mere end 90 dage som følge af sådanne forhold.

 

15. Lovvalg og tvister

15.1

Alle tilbud, aftaler og leverancer er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal søges løst ved mediation i overensstemmelse med Danske IT-advokaters (DITA) mediationsprocedure (www.danske-it-advokater.dk). Mediationen indledes ved, at en af parterne sender et skriftligt påkrav om mediation til den anden part med kopi til DITA. Mediator skal udpeges af DITA senest 8 (otte) arbejdsdage efter DITA’s modtagelse af påkravet om mediation.

15.2

Hvis mediationen afsluttes, uden at tvisten er bilagt, skal tvisten afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftsagens anlæg.

 

 

Var denne artikel en hjælp?
0 ud af 0 fandt dette nyttigt
Har du flere spørgsmål? Indsend en anmodning

0 Kommentarer

Artiklen er lukket for kommentarer.